To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego

 AKTUALNOŚCI

 

 

Komunikat nr 1
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nadbużański Transgraniczny Potencjał Turystyczny

23-24 maja 2012 r.
Lublin - Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński

 

 

 

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Nadbużański Transgraniczny Potencjał Turystyczny" poświęconej problemom rozwoju turystyki transgranicznej. Celem konferencji jest ukazanie nadbużańskiego potencjału turystycznego po obu stronach granicy, jego walorów, zasobów, bogactwa kulturowego, historycznego i krajoznawczego. Zadaniem konferencji będzie wypracowanIe mechanizmów, które wpłyną na zaktywizowanie transgranicznego ruchu turystycznego, prezentacja ginącego piękna pogranicza polsko - ukraińskiego, tradycji, obyczajów oraz zabytków pogranicza będących świadectwem przenikania kultur. Pokazanie również możliwości wspieranie rozwoju turystyki transgranicznej w obszarze europejskim i promocji medialnej transgranicznych walorów turystycznych. Zainteresowanych tym obszarem tematycznym zapraszamy do udziału w konferencji w charakterze referentów, bądź uczestników dyskusji. Zgłoszenia do uczestnictwa wraz z tematami wystąpień w formie streszczeń referatów lub komunikatów przyjmowane będą do 30 kwietnia 2012 r. W związku z tym, że organizator konferencji przewiduje publikację referatów prosimy o przekazanie ich w wersji elektronicznej oraz drukowanej podczas konferencji.

Streszczenia referatów prosimy przesyłać na adres:
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

tel/fax +48 (81) 740-72-40, 740-25-08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
 

 

Miejsce i czas trwania konferencji:
23-24 maja 2012 r.
Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, HDK w Hrubieszowie oraz Centrum Kultury we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina).

 

 

Informacje edytorskie dla autorów referatów:

Egzemplarz wydruku i tekst na CD bądź przesłany elektronicznie na adres: wtiwf@wssp.edu.pl w temacie prosimy wpisać Konferencja Bug.
Objętość tekstu maksymalnie 12 stron, czcionka 12 Times New Roman (interlinia 1,5), przypisy dolne, streszczenie (400 znaków) w języku polskim i angielskim.

 

 

Uczestnicy:
Środowiska naukowe, samorządowe, przedstawiciele organizacji turystycznych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i organizacji turystycznych z Polski i z Ukrainy z dwóch obwodów: wołyńskiego i lwowskiego.

 

 

Warunki uczestnictwa:
Każdy z uczestników konferencji do Lublina przyjeżdża na własny koszt. Przejazd do Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego oraz powrót wraz z wyżywieniem zapewniają organizatorzy. Opłaty za nocleg we Włodzimierzu Wołyńskim uczestnicy konferencji pokrywają samodzielnie, bądź delegujące ich instytucje, stowarzyszenia, firmy lub uczelnie. Organizator zapewnia pomoc w rezerwacji miejsc hotelowych. Każdy z uczestników w trakcie konferencji otrzymuje nieodpłatnie publikacje oraz materiały informacyjne przygotowane na konferencję. Wpisowe na konferencję wynosi 150 zł.

 

 

 

 

 

W dniach 9-12 września 2010 r. obradował w Olsztynie pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego.

 

Ideą przewodnią Kongresu było - POLSKA W EUROPEJSKIEJ RODZINIE, PRZENIKANIE KULTUR, IDEI, WARTOŚCI, POWINNOŚCI KRAJOZNAWCÓW.

 

Miejscem obrad było Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Unwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztyn - Kortowo.

 

Oprócz wystąpień plenarnych obrady Kongresu toczyły się w czterech zespołach:

 • Zespół I: ,,Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w Polsce",
 • Zespół II: ,,Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy",
 • Zespół III: ,,Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłośc",
 • Zespół IV: ,,Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy".

 

Do Komitetu  Naukowo - Programowego Kongresu został powołany Dziekan Wydziału Turystyki i Ekonomii WSSP dr Zygmunt Wilczek, prof. WSSP, który uczestniczył w pracach zespołu nr III wygłaszając referat pt:,,Możliwości turystyki transgranicznej na Roztoczu polskim i ukraińskim w aspekcie przemian krajobrazu".

 

Materiały z Kongresu są do wglądu w bibliotece WSSP.

 

 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________

 

I  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Transgraniczny potencjał turystyczny Roztocza"

Lublin - Żólkiew, 23-24 marca 2010 r.

 

 


Zobacz galerię zdjęć

  

W ramach przygotowań do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

 

Wydział Turystyki i Ekonomii
Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

 

przy wsparciu

 

Departamentu Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 

Urzędu Miasta Żółkiew

 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego

 

Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 

Agencji Rozwoju Regionalnego Trans-Trakt w Żółkwi

 

organizuje

 

I  Międzynarodową Konferencję Naukową pt. ,,Transgraniczny potencjał turystyczny Roztocza"

Konferencja odbędzie się w Lublinie i Żółkwi w dniach 23-24 marca 2010 r.

 

 

 

VI Kongres Krajoznawstwa Polskigo pod hasłem ,,Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców" odbędzie się w dniach 10-12 września 2010 r. w Olsztynie. Jego organizatorami, na podstawie swoich suwerennych uchwał sa Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurkiego.Przyjęto, że Kongres niezależnie od obrad plenarnych będzie pracował w czterech zespołach. Tematyka konferencji jest inspirowana przez zespół - Krajoznawstwo wobec wymagań integrującej Europy, pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Tomaszewskiego, którego w tych działaniach wspiera prof. nadzw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz oraz dr hab. Franciszek Midura, prof. WSSP.

 

Jednym z tematów proponowanych przez komitet naukowy Kongresu jest: ,,Możliwość turystyki transgranicznej na Roztoczu polskim i ukraińskim". Koordynatorami tematu są Franciszek Midura i Zygmunt Wilczek. Tak więc wyniki prac konferencji zostaną przedstawione w postaci referatu na sesji VI Kongresu i będą inspiracją do prac zespołu.

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie obcodzi w 2010 roku dziesięciolecie swojej działalności. Kierunek turystyka i rekreacja prowadzący studia licencjackie i magisterskie jest jednym z podstawowych i decyduje o profilu kształcenia. szereg podejmowanych tematów prac licencjackiech i magisteskich jak również badań naukowych dotyczy obszaru Roztocza. Pracownik WSSP prof. dr hab. Jan Buraczyński jest autorem fundamentalnych monografii (,,Roztocze  - środowisko przyrodnicze" oraz ,,Roztocze. Dzieje osadnictwa"). Fakty powyższe gwarantują wlaściwy poziom merytoryczny konferencji, a baza lokalowa zapewnia komfortowe przeprowadzene szystkch przedsiewzieć z nią związanych.

 

Celem i tematyką konferencji jest ukazanie potencjału turystycznego Roztocza, jego walorów, zasobów, bogactwa kulturowego, historycznego  krajoznawczego. Zadaniem konferencji będzie wypracowanie mechanizmów, które wpłyną na zaktywizowanie transgranicznego ruchu turystycznego. Ważna jest także prezentacja ginącego piękna pogranicza polsko-ukraińskiego, tradycji, obyczajów oraz zabytków pogranicza jako świadectwa przenikania kultur. Pokazanie również możliwości wspierania rozwoju turystyki transgranicznej w obszarze europejskim i promocji medialnej transgranicznych walorów turystycznych.

 

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematami wystąpień w formie referatów lub komunikatów przyjmowane będą do 28 lutego 2010 r. W związku z tym, że organizator konferencji przewiduje publikację streszczeń referatów na dzień otwarcia konferencji: 23.03.2010 r. prosimy uczestników konferencji o nadsyłanie streszczeń w formie elektronicznej d 28.02.2010 r. na adres:

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (081) 740-72-40, 740-25-08
e-mail: wtie@wssp.edu.pl

 

Prosimy o jak najszybsze nadsyłanie referatów według instrukcji dla autorów.

Dokładny program konferencji wraz z opisem logistycznego zabezpieczenia zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2 po 01.03.2010 r.

 

Patronat honorowy:

 • dr Tomasz Półgrabski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
 • dr Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • mgr Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK,
 • prof. dr hab. Janusz Zdebski - Kierownik Naukowo - Programowy VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego,
 • prof. dr hab. Witold Kłaczewski - Rektor WSSP im. W. Pola w Lublinie.

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

 • dr Zygmunt Wilczek, prof. WSSP - Dziekan Wydziału Turystyki i Ekonomii WSSP im. W. Pola w Lublinie
   

Wiceprzewodniczący:

 • mgr Piotr Franaszek - Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • Eugeniusz Januszewicz - Prezydent Miasta Żółkiew,
 • Mychajło Zabołocki - Przewodniczący Żółkiewskiej Administracji Państwowej,
 •  dr Ewa Skowronek, prof. WSSP - Kierownik Katedry Turystyki WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • mgr Janusz Kawałko - Dyrektor ds. Rozwoju WSSP im. W. Pola w Lublinie.
   

Członkowie:

 • mgr Anna Cichosz,
 • mgr Sławomir Kula,
 • mgr Anna Szczepaniak,
 • mgr Renata Wiśniewska,
 • mgr Małgorzata Baranowska,
 • Iwona Habdas,
 • Magdalena Futa.
   

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Marta Malska - Uniwersytet Lwowski,
 • prof. dr hab. Jan Buraczyński - WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • prof. dr hab. Marian Harasimiuk - WSSP im. W. Pola w Lublinie i UMCS w Lublinie,
 • prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski - WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • prof. dr hab. Franciszek Midura - WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski - Prodziekan Wydziału Turystyki i Ekonomii WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • doc. Henryk Stefanek - Kanclerz - Założyciel WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski,
 • dr hab. Artur Pawłowski - Politechnika Lubelska,
 • dr hab. Rafał Nadulski, prof. WSSP - Kierownik Katedry Hotelarstwa i Gastronomii WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • dr Włodzimierz Gerycz - Prezydent Agencji Rozwoju Regionalnego Trans - Trakt w Żółkwi,
 • mgr Tadeusz Sobieszek - Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK,
 • dr Waldemar Jurkiewicz - WSSP im. W. Pola w Lublinie,
 • dr Andrzej Pawłowski - WSSP im. W. Pola w Lublinie.

 

PROGRAM KONFERENCJI
 

23. 03. 2010 – wtorek


09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników - hall Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej im. Wincentego Pola ul. Choiny 2.
10:00 – 11:30 – otwarcie Konferencji, wystąpienia oficjalne zaproszonych gości, rozpoczęcie obrad plenarnych (aula WSSP).
11:30 – 11:45 – otwarcie wystawy fotograficznej Wiesława Lipca „Roztocze bez granic”
11:45 – 12:00 – przerwa na kawę
12:00 – 14:00 – obrady plenarne
14:00 – 15:00 – obiad – sala konsumpcyjna Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II ul. Elsnera 5
15:00 – 17:00 – obrady plenarne
17:00 – 19:00 – zwiedzanie Starego Miasta
20:00 – uroczysta kolacja w hotelu Europa ul. Krakowskie Przedmieście 29

 

24.03.20:10 – środa

6:00 – wyjazd do Żółkwi z parkingu WSSP im. W. Pola w Lublinie
8:00 – przyjazd na przejście graniczne w Hrebennem (9:00 według czasu wschodnioeuropejskiego)
9:00 – 10:30 – przejazd z Rawy Ruskiej do Żółkwi
10:30 – 11:30 – lunch
11:30 – 13:30 – obrady plenarne w Ratuszu
13:30 – 15:00 – zwiedzanie Żółkwi
15:00 – 16:30 – zwiedzanie klasztoru w Krechowie
16:30 – 18:00 – obiad
18:00 – 19:30 – przyjazd i przekroczenie granicy (18:30 według czasu środkowoeuropejskiego)
18:30 – 21:00 – przejazd z Hrebennego do Lublina.
 

Każdy z uczestników konferencji przyjeżdża na własny koszt. Wyjazd do Żółkwi wraz z wyżywieniem zapewnia organizator. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne i opublikowanie artykułu w zeszytach naukowych, posiłki z uroczystą kolacją łącznie. Wpłaty proszę dokonywać do dnia 19.03.2010 r. na konto:

Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 z dopiskiem „Konferencja – turystyka”.

Uczestnicy konferencji spoza Lublina mogą skorzystać m.in. z noclegów w hotelu Europa ul. Krakowskie Przedmieście 29.
Dobowy koszt zakwaterowania w Hotelu Europa**** po uzyskaniu rabatu wynosi:
pokój jednoosobowy – 250 PLN
pokój dwuosobowy – 290 PLN
 

W celu sporządzenia polisy ubezpieczeniowej na przejazd do Żółkwi proszę o przesłanie następujących danych osobowych do dnia 19.03.2010: miejsce i data urodzenia, nr paszportu, aktualny adres, numer telefonu.
Przypominamy e -mail: wtie@wssp.edu.pl
Należy także pamiętać o zabraniu paszportu z co najmniej z trzymiesięcznym okresem ważności tzn. do 24 czerwca 2010 r.
Prosimy o nadsyłanie referatów w wersji elektronicznej przygotowanych według informacji dla autorów zamieszczonych w komunikacie nr 1. Ostateczny termin nadsyłania mija w dniu rozpoczęcia konferencji (23 03 2010 r.).

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40