To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Ogólne zasady przebiegu kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSSP w Lublinie

 • Praktyki są integralną obowiązkową częścią toku kształcenia studentów.
   
 • Wykaz praktyk oraz liczba godzin znajduje się na stronie internetowej uczelni, w gablotach znajdujących się na korytarzu uczelni (2 piętro ) obok pokoju nr 73.
   
 • Student sam szuka placówki w której może odbyć praktykę zawodową zgodną z programem.
   
 • Uczelnia nie pokrywa kosztów kształcenia praktycznego.
   
 • Uczelnia posiada podpisane umowy z zakładami świadczącymi usługi rehabilitacyjne w Lublinie i Nałęczowie.
   
 • Przed rozpoczęciem praktyki student musi się zaszczepić przeciw WZW typu B.
   
 • Przed rozpoczęciem praktyki student musi wykupić obowiązkowo ubezpieczenie NNW oraz OC.
   
 • Studenci posiadający aktualne ubezpieczenie np. pracujący, sportowcy nie muszą wykupywać dodatkowego ubezpieczenia (posiadane ubezpieczenie musi spełniać wymogi uczelni).
   
 • Przed rozpoczęciem praktyki student musi czytelnie wypełnić dwa egzemplarze skierowania na praktykę, przyjść z kompletem wymaganych dokumentów do pokoju 73 w celu uzyskania akceptacji wybranej placówki, pieczątek i podpisu na skierowaniu.
   
 • Przed rozpoczęciem pierwszej praktyki student musi się pobrać dziennik praktyk z pokoju 73, w którym prowadzi sprawozdanie z przebiegu praktyki. Dziennik należy prowadzić starannie, merytorycznie i czytelnie. Każdy dzień praktyki musi być rozpisany oddzielnie i wyczerpująco. Jakość merytoryczna, gramatyczna i formalna treści zawartej w dzienniku wpływa na końcową ocenę praktyki.
   
 • Udając się na praktykę student musi posiadać podpisane skierowanie, odzież ochronną (fartuch, mundurek) a także obuwie na zmianę.
   
 • Funkcję nadzorczą nad studentem podczas praktyki sprawuje zakładowy opiekun praktyk.
   
 • Po zakończeniu praktyki pracę studenta opiniuje w dzienniku zakładowy opiekun praktyk.
   
 • Opiekun praktyki musi mieć wykształcenie wyższe (mgr, lek, ) spójne z kierunkiem fizjoterapii. Praktyka wolontariacka nie podlega tym wymogom.
   
 • Dziennik praktyk wraz z indeksem, karta osiągnięć i skierowanie należy złożyć w pokoju 73.
   
 • Oceny przebiegu praktyki dokonuje kierownik kształcenia praktycznego w zakresie fizjoterapii mgr Krzysztof Sokołowski.
   
 • Zwolnienia z praktyki. Jeżeli student pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub odbył staż zawodowy może ubiegać się o zwolnienie z praktyki. Należy napisać podanie do kierownika kształcenia praktycznego w zakresie fizjoterapii mgr Krzysztofa Sokołowskiego z prośbą o zwolnienie, szczegółowa argumentacja oraz potwierdzenie uzasadnienia (ksero). Po ostatniej praktyce student otrzymuje z Zakładu Praktyk kartę obiegową, którą wraz z dziennikiem musi złożyć w dziekanacie Wydziału Fizjoterapii.
   
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu odbycia praktyki lub zamiany kolejności odbycia praktyk ( np. ciąża).
   

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40