To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Rozdział I - Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie

Lublin 2013

 

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków studiów i form studiów wyższych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie, zwaną dalej „Uczelnią”.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1) zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria, zajęcia projektowe, lub inne zajęcia, określone w planie studiów,
  2) prowadzący zajęcia – nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot przewidziany w planie studiów,
  3) promotor – opiekun naukowy będący nauczycielem akademickim, pod którego kierunkiem student przygotowuje pracę dyplomową,
  4) ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).
 3. Od decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich objętych niniejszym regulaminem studentowi przysługuje odwołanie do rektora.

 

§ 2.

 

 1. Studia odbywają się według programów kształcenia opracowanych i przyjętych przez rady wydziałów. Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.
 2. Opisy efektów kształcenia dla kierunku studiów innego, niż kierunki objęte określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wzorcowymi opisami efektów kształcenia, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy uchwala senat Uczelni.
 3. Częścią programu studiów są plany studiów. Plany studiów zawierają wykaz wszystkich przedmiotów, określenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizację w podziale na lata i semestry studiów, praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zalicza w okresie studiów jako zajęcia obowiązkowe lub nieobowiązkowe wybierane przez studenta, a także inne informacje na temat przedmiotów, w tym rygory (zaliczenia, egzaminy) oraz formę ich realizacji. Realizacja programu studiów może odbywać się także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie odrębnymi przepisami.
 4. Programy studiów określają m.in. treści nauczania, poszczególnych przedmiotów, które student powinien opanować w trakcie studiów, sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, zakres egzaminu dyplomowego oraz rodzaj i wymiar obowiązkowych praktyk dla kierunku, specjalności i formy studiów.

 

§ 3.

 

 1. Przyjęty program studiów lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
 2. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, za zgodą rektora podjętą w porozumieniu z promotorem.
 3. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.
 4. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza obszerne streszczenie w języku polskim.

 

§ 4.

 

 1. Plan studiów jest podstawą do opracowania rocznych lub semestralnych harmonogramów zajęć.
 2. Roczny lub semestralny harmonogram zajęć określa nazwę przedmiotu, nauczyciela akademickiego, który prowadzi zajęcia z tego przedmiotu, czas i miejsce zajęć.
 3. Harmonogram zajęć ustala dziekan i podaje do wiadomości co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.
   
Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40