To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Rekrutacja - rok akademicki 2015/2016

University of Vincent Pol fb

 

 Informator WSSP

 

 
 
 
 
 
Przyjmujemy bez egzaminów!!!
Decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń!!!
 
 
 
 

   

 

 

Otwórz informator

 

 

 

Miejsce składania dokumentów oraz szczegółowe informacje:

Biuro Rekrutacji w Lublinie
(biuro w gmachu głównym Uczelni)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
(rektorat)

Punkt Rekrutacyjny w Warszawie
Plac Bankowy 1, Warszawa
(wejście od ul. Elektoralnej w Muzeum Jana Pawła II GALERIA PORCZYŃSKICH)

Biuro czynne od pn do pt w godz.
8:00 - 16:00

tel 81 740 72 4081 740 72 40
tel 81 740 25 0981 740 25 09

 

Biuro czynne od pn do pt w godz.
pn, wt, pt: 10.00 - 14.00
śr, czw: 15.00 - 19.00
tel. 22 620 21 8122 620 21 81

 


Uwaga!!!   W bieżącej rekrutacji wiele atrakcyjnych promocji !!!

  


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Dokumenty:
Kandydat powinien przedstawić:
 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
 • odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B /suplement) 
  (Cudzoziemcy - dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • świadectwo dojrzałości
  (Cudzoziemcy - polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunek Fizjoterapia/ - skierowanie do pobrania,
  (Cudzoziemcy - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia),
 • dowód osobisty lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 4 zdjęcia (przynajmniej jedna fotografia - barwna ).
Opłaty 

STUDIA I STOPNIA  (LICENCJACKIE)
 


Dokumenty:


Kandydat powinien przedstawić:

 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
 • świadectwo dojrzałości
  (Cudzoziemcy - polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia potwierdzona przez Uczelnię),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne/ -
  skierowanie do pobrania
  na kierunek Fizjoterapia,
  skierowanie do pobrania na kierunek Kosmetologia,
  skierowanie do pobraniana kierunek Wychowanie fizyczne
  (Cudzoziemcy - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia, Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne),
 • dowód osobisty lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 4 zdjęcia (przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty


 

STUDIA PODYPLOMOWE

Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
 • odpis dyplomu studiów wyższych
  (Cudzoziemcy - dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu - kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Odnowa biologiczna - Fizjoterapia - skierowanie do pobrania,
  (Cudzoziemcy - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia),
 • dowód osobisty lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 3 zdjęcia.

OpłatyOpłaty:

 • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.


 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 

 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

  

FIZJOTERAPIA
studia II stopnia
/magisterskie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.


- stacjonarne
- niestacjonarne


FIZJOTERAPIA
studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.

- stacjonarne
- niestacjonarne
bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń
(Uwaga ! wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy)

  


KOSMETOLOGIA
studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.

- stacjonarne
- niestacjonarne

bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń
(Uwaga ! wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy)

 


ZDROWIE PUBLICZNE
studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim.

specjalności:

 • Asystent stomatologa
 • Technologie medyczne
 • Dietetyka ogólna i specjalistyczna

 

- stacjonarne
- niestacjonarne

bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim (część zajęć w języku angielskim).

- stacjonarne
- niestacjonarne

bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń

 


FILOLOGIA IBERYJSKA
studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim (część zajęć w języku hiszpańskim i portugalskim)

- stacjonarne
- niestacjonarne
bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń

 


PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim.

specjalności:

 • Oligofrenopedagogika z edukacją zdrowotną
 • Oligofrenopedagogika z kynoterapią (dogoterapią)
- stacjonarne
- niestacjonarne
bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń

 


TURYSTYKA I REKREACJA
studia II stopnia /magisterskie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.

 • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Turystyka zdrowotna

- stacjonarne
- niestacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.
specjalność:
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Turystyka zdrowotna
- stacjonarne
- niestacjonarne

 

bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia I stopnia /licencjackie/
Zajęcia prowadzone w języku polskim.


- stacjonarne
- niestacjonarne

 

bez egzaminów - decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

(Uwaga! wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy oraz umiejętność plywania)

 

 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40